Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool Het Atelier.

De schooltijden zijn: 8.30-14.45 uur. De kinderen zijn welkom op het plein vanaf 8.20 uur. Om te zorgen dat de lessen op tijd beginnen, gaat er vijf minuten voor aanvang van de lessen (om 08.25 uur) een bel. In het basisonderwijs is van groep 1 tot en met groep 8 het minimum totaal aantal lesuren 7520 uur. Wij vullen die als volgt in:

Groep 1 (totaal 22,5 uur per week)

 • maandag en donderdag 8.30-14.45 uur
 • dinsdag 8.30-12.00 uur
 • woensdag 8.30-12.30 uur
 • vrijdag 8.30-12.30 uur

Groep 2 t/m 4 (totaal 24,5 uur per week)

 • maandag, dinsdag en donderdag 8.30-14.45 uur
 • woensdag 8.30-12.30 uur
 • vrijdag 8.30-12.30 uur

Groep 5 t/m 8 (totaal 26 uur per week)

 • maandag t/m vrijdag 8.30-14.45 uur
 • woensdag 8.30-12.30 uur

Na 8 jaar basisonderwijs hebben de leerlingen bij ons gemiddeld minimaal 7612 uur onderwijs genoten.

Op onze school besteden we in groep 4 t/m 8 gemiddeld 9-10 uur per week aan taal en lezen en 5 uur per week aan rekenen. Mocht de onderwijsbehoefte van de groep of een individuele leerling daarom vragen, dan wordt deze tijd uitgebreid. De overige onderwijstijd wordt besteed aan wereldoriëntatie, expressie, Engels, gymnastiek en sociaal-emotionele ontwikkeling.


De schoolgids vindt u hier.


Voor de financiering van activiteiten vraagt Het Atelier ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Palmpasenviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de avondvierdaagse, het versieren van de school en een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp. De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 37,50 per leerling. Daarvan maakt u €30 over naar de oudervereniging en koopt u voor €7,50 een sinterklaascadeautje.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering doet de oudervereniging verslag van haar activiteiten en financiën. De oudervereniging vergadert circa zes keer per schooljaar.


Tweemaal per jaar ontvangen de kinderen een portfolio mee naar huis. U kunt hierin de ontwikkeling van uw kind(eren) terugzien. Gedurende het hele schooljaar kunt u (via de school-app) een afspraak maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) om de vorderingen te bepreken. Wij verwachten dat u minimaal twee keer per schooljaar van de deze mogelijkheid gebruik maakt.


Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door ‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet.


Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:

 • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak worden nooit getolereerd.
 • Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.
 • Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
 • De orde mag niet worden verstoord.

Als vervolg op deze code heeft Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de “Gedragscode Catent”. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent www.catent.nl, onder ‘voor ouders’.


Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels het managementstatuut (versie 0.8, pagina 4 onder 2) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling.

Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering Het protocol “Time out, Schorsing en Verwijdering Catent” is te vinden op de website van Catent www.catent.nl , onder ‘voor ouders’.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is dhr Epema. Hij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.


Van de Ouderraad (ook wel: Oudervereniging van Het Atelier / OR) zijn alle ouders van wie één of  meer kinderen op KBS Het Atelier zitten automatisch lid. De bestuursleden worden benoemd door de leden. Daarnaast is er een afgevaardigde van de school aanwezig.

Bezetting 2022-2023

Linda Kleine

Anouschka van ‘t Haar

Loes Veldhuis

Hanneke Wijnen

Diana Post

Claudia Cornet

Astrid Broeksema (penningmeester)

Esther Derkman (voorzitter)

Janny Veenstra (afvaardiging team)

Ieder bestuurslid vervult zijn functie in beginsel drie jaar. Er is dus regelmatig vers bloed nodig. Lijkt het jou leuk om zitting te nemen in het bestuur, laat het ons dan weten! Spreek ons aan op school of e-mail naar penningoratelier@gmail.com.

Waarom een Ouderraad?
De OR is er om de samenwerking tussen ouders, directie en personeel te bevorderen wanneer het gaat om onderwijs en andere school-gerelateerde activiteiten, zoals de schoolreis, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, sportactiviteiten en school-ondersteunende taken als schoonmaak en bibliotheek.

Wat doet de Ouderraad?
De bestuursleden vergaderen ca. 1x in de 6 weken bij de bestuursleden thuis. Tijdens de vergaderingen worden de taken van de OR verdeeld en worden plannen gemaakt voor de diverse activiteiten. De bestuursleden hebben samen met het onderwijs-team bij deze activiteiten een voortrekkers rol, maar de hulp van andere ouders is onmisbaar! Aan het begin van elk schooljaar kunnen alle ouders zich opgeven om te ondersteunen bij activiteiten en festiviteiten. Daarnaast int de OR jaarlijks de ouderbijdrage en beheert de OR de financiële middelen voor haar activiteiten.
De bestuursleden van de OR organiseren, informeren en coördineren.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar, 2022-2023, vastgesteld op EUR 37,50 per leerling.

Contact
Wilt u in contact komen met iemand van de OR? Dat kan via: or.atelier@catent.nl.


Deze raad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en het personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Mocht u over een onderwerp een vraag of een opmerking hebben, dan mag u deze bij een van de MR leden komen melden. U kunt mailen naar: mr.atelier@catent.nl

MR Leden:
Erik Faasen (ouder)
Jolanda Koopman (ouder)
Shelley Ensink (leerkracht en secretaris)
Eline van der Vossen (leerkracht)