Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Bij basisschool het Atleier willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar er op aan als dat niet lukt. Als Stichting/school/mens treden we op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van de scholen, en we doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan is op te vragen bij de directeur.
Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen d.m.v. de KiVa-vragenlijsten en de vragenlijsten van het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem Zien!
In geval van pestgedrag is onze intern begeleider Monique Bokdam ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.

Een veilig schoolklimaat blijft steeds een belangrijk aandachtspunt. Met behulp van klassenregels, pleinregels en algemene schoolregels proberen wij de veiligheid te vergroten. De KiVa-methode draagt bij aan de sociale veiligheid.
Het Atelier heeft vier medewerkers die zijn opgeleid als BHV’er. Elke dag zijn er minimaal twee BHV’ers op school aanwezig. Minimaal één keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden.


In het schoolplan staat hoe de school wordt bestuurd, wat het onderwijsbeleid van de school is en hoe het onderwijs op onze school wordt ingevuld. Daarnaast is hierin opgenomen welke onderwijskundige veranderingen en plannen voor de toekomst wij voor ogen hebben. Tevens staat in het schoolplan hoe de zorg voor/begeleiding van leerlingen wordt vormgegeven. Ons huidige schoolplan is in 2020 vastgesteld en heeft een looptijd van drie jaar.

Bekijk hier de schoolplan poster


Om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken wij gebruik van een zogenaamd ‘leerlingvolgsysteem’. Wij gebruiken een digitaal systeem: Parnassys.
De leerlingen worden getoetst en/of geobserveerd. Afname van de toetsen vindt plaats volgens een toetskalender onder verantwoordelijkheid van de intern begeleider. Voor begrijpend lezen, rekenen, woordenschat, spelling en taal maken wij gebruik van CITO toetsen. Naast het volgen van de cognitieve ontwikkeling vinden wij het volgen van de sociaal-emotioneel ontwikkeling uitermate belangrijk. Een kind dat zich goed voelt zal zich beter ontwikkelen. Om dit in kaart te brengen, gebruiken we sociogrammen en het leerlingvolgsysteem Zienen de KiVa monitor. Vanaf groep 4 vullen de kinderen zelf ook vragenlijsten in.

Als de ontwikkeling niet voldoende vooruit gaat, wordt voor het kind een plan opgesteld. Dit wordt met de ouders en het kind besproken en op het eind van de periode geëvalueerd. De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, waarbij ook de eigen, vertrouwde leerkracht een belangrijke rol speelt. Vier keer per jaar worden door het team groeps- en leerling besprekingen gehouden om de sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling te blijven volgen. De intern begeleider inventariseert al deze gegevens, bereidt de groeps- en leerlingbespreking voor en houdt toezicht op de voortgang en evaluatie. De intern begeleider overlegt regelmatig met de groepsleerkrachten over de kinderen die extra zorg krijgen. Ook worden de resultaten van de toetsen gebruikt om de onderwijsleerprocessen te verbeteren. Er worden trendanalyses gemaakt.

Door gesprekken met kind en ouders, toetsen en de ervaringen in de dagelijkse praktijk komen de onderwijsbehoeften van kinderen goed in beeld. Ze worden beschreven en vastgelegd in het ontwikkelingsdocument in ParnasSys. U kunt hier thuis op inloggen, zodat u goed geïnformeerd bent. In het document vindt u informatie over de voortgang in de kernvakken en de acties die we plannen als een kind zich boven of onder verwachting ontwikkelt. De uitvoering van het plan is terug te vinden in de weekplanning. Zo zorgen we er voor dat uw kind onderwijs ontvangt dat past bij zijn of haar ontwikkeling, leerstijl en niveau.


Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Zijn/haar belangrijkste taken zijn:

 • Zorg voor het leerlingvolgsysteem.
 • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen.
 • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
 • Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
 • Het adviseren bij gesprekken met ouders.

Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerst verantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.


De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.


Externe hulp aan kinderen dient bij voorkeur buiten schooltijd te worden gerealiseerd. Onder bepaalde voorwaarden, zoals in het beleid “externe hulp” omschreven, kan toestemming worden gegeven voor het realiseren van externe hulp onder schooltijd. Punt van afweging is of de school de meerwaarde van de betreffende hulp erkent. Vrijstelling van lestijd voor externe hulp onder schooltijd vraagt u schriftelijk en gemotiveerd aan bij de directeur via een speciaal formulier.


Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met de ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen als alle overwegingen maken dat dit de beste keuze voor een leerling is.

Daarnaast kan het – ondanks de differentiatie die een leerling krijgt- zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen (klas overslaan). De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarin ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn.

Indien er sprake is van een groep overdoen hanteren wij de volgende regels:

 • De leerkracht beslist in samenspraak met de IB-er en directie;
 • Bij twijfel gaan de leerkracht, IB-er en ouders met elkaar in gesprek om samen tot een
  besluit te komen.

Indien besloten is dat een kind niet overgaat naar de volgende groep worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

 • Er wordt aangepaste leerstof aangeboden, die goed aansluit bij het gesignaleerde probleem.
 • Het kind wordt op zijn eigen niveau aangesproken;
 • De leerkracht geeft het kind extra instructie. Dit staat beschreven in het groepsplan en wordt geëvalueerd en bijgesteld door gesprekken met IB-er, leerkracht en ouders. Als het gewenste resultaat niet behaald is kan verder onderzoek deel uitmaken van de procedure.

Een groep overslaan gebeurt alleen als de resultaten van het kind, op elk gebied, opvallend veel beter zijn dan die van de groep. Begaafde kinderen, die een andere aanpak en/ of uitdaging nodig hebben proberen wij ook een eigen leerweg te bieden en te ondersteunen. Er kan uitdaging worden gezocht in het zich kunnen verdiepen in onderwerpen waarvoor interesse bestaat en wij hebben voor deze kinderen speciale materialen met uitdagende opdrachten.

Kinderen van groep 1 die voor 1 januari jarig zijn, gaan in principe door naar groep 2. Zij worden goed geobserveerd en krijgen eventueel extra instructie in de kleine kring. Wanneer de situatie van de kinderen die na december in groep 1 zijn gekomen daar aanleiding toe geeft, kunnen ook zij in aanmerking komen voor doorstroming naar groep 2. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de ouders. Ook de overgang naar groep 3 wordt zorgvuldig afgewogen. De situatie van het individuele kind is bepalend hierin.


Indien bovenstaande niet genoeg tot succeservaring heeft geleid kan besloten worden om het kind aan te melden bij het expertiseteam passend onderwijs van Catent . Een orthopedagoog van dit team is ons vaste aanspreekpunt. De ouders moeten altijd toestemming geven voor onderzoek of begeleiding van hun kind. Er volgt eerst een intakegesprek tussen ouders, IB-er, leerkracht en deskundige. Eventuele onderzoeken vinden meestal plaats binnen lestijden op de school zelf. Dat kan bestaan uit een didactisch, intelligentie- en/of een persoonlijkheidsonderzoek. Na het onderzoek volgt een adviesgesprek. Daarnaast kunnen ouders zelf besluiten om een onderzoek elders te laten doen. Dit laatste is op kosten van de ouders.

Binnen het CCAT kan ook een beroep worden gedaan op een ambulant begeleider, een RT-er (remedial teacher), een logopediste, leerlijndeskundige en een specialist jonge kind.


Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school behoort bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-05 PO, te bereiken via www.2305po.nl of via Postbus 290, 8000 AG, Zwolle

Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren.

Om die reden is binnen Stichting Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we kijken of collega bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ons ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directeur.
Op Het Atelier bieden we basiszorg en werken we in combinatiegroepen. Wij geven adaptief onderwijs en willen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw kind de ruimte krijgt om al haar /zijn talenten en mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Wij realiseren ons dat hiervoor een open en eerlijke communicatie met de ouders /verzorgers uitermate belangrijk is. Samen willen wij zoeken naar de best mogelijke weg voor uw kind. De praktijk leert dat niet altijd de meest optimale mogelijkheden binnen onze school gerealiseerd kunnen worden. In dat geval willen we, met u, onderzoeken hoe uw kind het beste tot haar/zijn recht kan komen. Samen zoeken we naar passend onderwijs voor uw kind. Hiervoor kunnen we een beroep doen op het CCAT van Catent.


Soms zal een kind bij één of meerdere vakken met een aangepast programma gaan werken: een eigen leerlijn. De leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal instromen. We proberen de minimum einddoelen zoveel mogelijk te behalen. De school stelt samen met de orthopedagoog (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingstructuur Catent) dan wel met andere experts binnen de stichting en met u als ouders een ontwikkelingsperspectief op. Het ontwikkelingsperspectief geeft o.a. de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat weer van een leerling in het basisonderwijs.


De CCAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Catent (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingstructuur Catent) ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.

Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de  leerling en de  handelings-verlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolonder-steuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”.

Tevens beslist de CCAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is.

En de CCAT ondersteunt ouders en de school in het proces naar plaatsing op scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheids-verklaring voor het S(B)O.

Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de websites www.catent.nl onder ‘voor ouders‘, en op www.passendonderwijs.nl