Ons onderwijs

Typisch basisschool het Atelier

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool het Atelier alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

In onze school werken wij met jaargroepklassensysteem. Samenwerkend lerend en bewegend leren zijn pijlers van ons onderwijs. In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier stimuleren wij het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. Kinderen leren heel goed met en van elkaar in de interactie. Ze ervaren dat er meer leerstijlen zijn. Wij stimuleren de kinderen om presentaties te geven aan de anderen van de groep over een onderzoek dat ze hebben gedaan aan de hand van een onderzoeksvraag (thema). Vanaf groep 5 wordt hier intensief aandacht aan gegeven tijdens wereldoriëntatie. Ook in de taalmethode Staal is aandacht voor het leren presenteren. De materialen en hoeken die wij gebruiken worden flexibel ingezet, zodat ook ingespeeld kan worden op de individuele behoefte van de kinderen.


In de bovenbouw zitten kinderen in de bovenbouwunit. Ze hebben een stamgroep waarmee ze de dag beginnen, de pauzes doorbrengen en de dag eindigen. Tijdens het werken aan de basisvakken krijgen ze instructie op eigen niveau. Kinderen worden vooraf getoetst per leerlijn. De groepen kunnen per week wisselen van samenstelling. De taallessen worden verzorgd op het taalplein, de rekenlessen op het rekenplein en er is een werkplein. Kinderen hebben een eigen weektaak afgestemd op hun persoonlijke leerbehoeftes. De mentor houdt de ontwikkeling in de gaten en gaat daar ook tweewekelijks met de leerling over in gesprek.

In de middagen werken we thematisch. Op maandag en vrijdag aan wereldoriëntatie via de methode IPC. Op de dinsdag en de donderdag aan ateliers en gymnastiek. Kinderen hebben keuzevrijheid bij het kiezen van de ateliers.


Op de ochtenden krijgen de kinderen instructie en begeleiding bij de basisvakken (lezen, taal, rekenen, schrijven). Op hun dag- of weektaak staat aangegeven wat er van hen wordt verwacht. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra instructie of begeleiding aan de instructietafel. Op de taak is ook aangegeven wat ze kunnen doen als ze klaar zijn met hun vaste taak.

Dit alles wordt beschreven in lesplannen. Wij werken volgens de principes van Handelingsgericht Werken (Noëlle Pameijer) en laten ons leiden door het gedachtegoed van Luc Stevens. ’s Middags wordt er in de groepen gewerkt rondom wereldoriëntatie, creatieve vakken, sport en bewegen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Eén middag in de week werken we in ateliers. De kinderen worden in wisselende groepen ingedeeld, verschillende leeftijden door elkaar. Alle leerkrachten, de studenten en ook helpende ouders werken met groepjes kinderen, die onderzoekend en al doende leren. Daarnaast zijn er af en toe schoolbrede thema’s en thema’s alleen voor de eigen bouw.

Waar mogelijk komen experts in de school, om de leerkrachten te ondersteunen en het aanbod zo breed mogelijk te maken. We gaan ook naar buiten met de groepen om de wereld om ons heen te leren zoals het in de werkelijkheid is.


De computer krijgt een steeds effectievere rol in ons onderwijs. ICT zetten we in bij het gepersonaliseerd leren. Kinderen kunnen op eigen niveau oefenen op de software.


Vakgebied Methode of aanpak
Ontluikende geletterdheid Taal/leeshoeken, schrijfhoek, aanbod binnen thema’s,
Kleuterplein
Aanvankelijk Lezen Lijn 3
Staal
Technisch lezen Estafette
Begrijpend lezen Begrijpend luister- strategieën (groep 1 t/m 4)
Interactief voorlezen
Nieuwsbegrip XL
Toepassing in de thema’s
werkboeken “informatie verwerken” en “studerend lezen”.
Taal Staal Taal en Staal Spelling
Voorbereidend rekenen Kleuterplein en Met sprongen vooruit
Schrijven Pennenstreken
Wereldoriëntatie IPC
Muziek Eigenwijs Digitaal
Verkeer Thema verkeer groep 1 t/m 3
Jeugd verkeerskrant groep 4 t/m 8
Beeldende vorming Beredeneerd aanbod op basis van de kerndoelen
Levensbeschouwing Hemel en aarde
Engels Groove Me (gr. 6,7,8)
Bewegingsonderwijs Bewegen Samen Regelen
Sociaal-emotionele ontwikkeling Beredeneerd aanbod op basis van de kerndoelen
KiVa

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gelegd voor een succesvolle schoolcarrière. In de onderbouw wordt de dag geopend en gesloten met een kring of met een activiteit. Het accent ligt hierbij op persoonlijke verhalen, maar daarnaast vindt er een activiteit plaats rond taal – en rekenontwikkeling, begripsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling of wereldoriëntatie.
Het hele jaar door komen alle ontwikkelgebieden aan de orde in de aangeboden thema’s.
We vinden het belangrijk dat de kinderen invloed uit kunnen oefenen op hun eigen ontwikkelproces. Dit leren ze al in de kleutergroep. De leerkracht gaat in gesprek met de kinderen en hoort wat de kinderen willen leren, waar ze nieuwsgierig naar zijn. Zo kan het aanbod aansluiten bij de belevingswereld van het kind en krijgt het betekenis. De leerkracht zorgt voor een stimulerende leeromgeving door de hoeken van de klas in te richten met spel-, leer- en ontwikkelingsmaterialen. Een rijke uitdagende leeromgeving voedt de verschillende ‘talen’ waarin een kind zich uit en vorm geeft aan zijn leven. (beeldend, creatief, muziek, dans, drama, enz. ) Daarnaast is er veel aandacht voor samen spelen, zelfstandigheid en expressie.

Wanneer kinderen merken dat leren leuk is, wordt hun zelfvertrouwen door succeservaringen vergroot. De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijk richtsnoer voor haar/zijn handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten worden, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.

Aan de hand van tussendoelen, behorende bij de taal- en rekenontwikkeling, en observaties volgt de leerkracht de kinderen op de voet en begeleidt ze bij de volgende stap in hun ontwikkeling. Ieder kind is anders en wil ook op zijn eigen manier gezien en gehoord worden.
In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Mocht een leerling extra ondersteuning of zorg nodig hebben voor zijn verdere ontwikkeling, dan schakelt de leerkracht de intern begeleider in voor advies. Voor een uitgebreide beschrijving van onze leerlingenzorg en passend onderwijs, zie hoofdstuk 4.


In de onderbouw is spelenderwijs een begin gemaakt met taal en rekenen. In de midden- en bovenbouw ontwikkelen de kinderen zich verder met behulp van bestaande methoden, aangevuld met remediërende aanpakken en materialen.
Natuurlijk verschillen de kinderen in het tempo waarin ze zich ontwikkelen door bijvoorbeeld hun achtergrond, aanleg en motivatie. De leerkrachten spelen in op die verschillen, o.a. door de differentiatiemogelijkheden van de lesmethodes in te zetten.

Bij het taal- en rekenonderwijs gebruiken wij niet alleen leerboeken, maar ook media die de kinderen in hun dagelijks leven tegenkomen, zoals internet, kranten en films.
Het blijkt dat kinderen hier veel van kunnen leren, en dat ook nog eens heel leuk vinden.
Voor rekenen en taal streven wij ernaar dat de kinderen de basisschool verlaten op minimaal referentieniveau 1F.


Kiva is een preventief, schoolbreed programma dat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Kiva zet in op positieve groepsvoming en stimuleert de sociale vaardigheden van kinderen.

We volgen het welzijn van de kinderen op school met de Kiva monitor. Deze wordt jaarlijks in het najaar en voorjaar afgenomen. Met kinderen en ouders worden de resultaten besproken.


Het International Primary Curriculum is een curriculum voor het basisonderwijs gericht op wereldoriëntatie waarin leren centraal staat. Kinderen leren het beste door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het leren van de kinderen moet zo leuk en effectief mogelijk zijn waarbij hoge verwachtingen centraal staan.
Het is vormgegeven in units. Kinderen werken een aantal weken aan 1 thema

Een IPC-thema is een overkoepelend thema waarin geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en alle creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. Iedere activiteit staat een doel centraal. Kinderen laten door hun


Het Atelier is een cultuurschool waar er aandacht wordt besteed aan de talenten van kinderen binnen de ateliers. Een atelier is een werkvorm waarin kinderen hun eigen talenten op verschillende gebieden kunnen ontdekken. Dit kan zijn op het gebied van theaterkunst, beeldende vorming, muziek en techniek. In samenwerking met de professionals van de Stadkamer is er een geheel eigen leerlijn ateliers geschreven.


Bewegen is belangrijk en verdient de aandacht. Onze kleuters zijn daarom dagelijks op het grote plein of in de speelzaal van school te vinden. Vanaf groep 3 gymmen we twee lesuren per week in de sportzaal naast basisschool het Mozaïek. Om er voor te zorgen dat alle facetten van bewegen aan bod komen, maken we gebruik van de methode ‘Bewegen Samen Regelen’. De leraren verzorgen zelf de gymlessen.

Naast de reguliere lessen doen we als school mee aan verschillende sportevenementen, zoals het schoolvoetbaltoernooi, de schoolzwemkampioenschappen, de avond4daagse en de AsRendorp, een hardloopwedstrijd.


In de bovenbouw worden de leerlingen door de leerkracht voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt o.a. door huiswerkbegeleiding, dat start halverwege groep 7. De kinderen krijgen één keer per week huiswerk, afgestemd op hun leervraag. Daarnaast werken kinderen van de bovenbouw soms vrijwillig thuis aan de thema’s.


Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.


We proberen ervoor te zorgen, dat onze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op het niveau dat mag worden verwacht op grond van hun kennis, vaardigheden, motivatie en werkhouding. De adviezen die we geven zijn gebaseerd de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observatie(s) van de leerkrachten en de mening van de leerling en zijn (haar) ouders. Het advies voor het voortgezet onderwijs dat een leerling krijgt wordt vergeleken met de eerder vastgestelde verwachting eind groep 7 en november groep 8, voorafgaand aan de afname van de centrale eindtoets.


Wij vinden het laagdrempelige contact tussen leerkracht en ouders erg belangrijk. Het moment waarop je contact wilt laat zich niet altijd van tevoren vastleggen. Vandaar dat wij hebben gekozen voor een wekelijks moment waarop u zich als ouder kunt inschrijven voor een oudergesprek. Aan het begin van het jaar spreken we graag met alle kinderen en hun ouders. Op het Atelier kiezen we bewust voor ouder-kindgesprekken, omdat we het liefst met kinderen praten en niet over kinderen praten. Mocht het nodig zijn om met ouders en leerkracht alleen verder te praten, dan kan daar altijd een nieuwe afspraak voor ingepland worden. Na het startgesprek kunnen ouders naar behoefte intekenen voor vervolggesprekken. Mochten leerkrachten graag een gesprek met u voeren, dan krijgt u als ouder een uitnodiging om u in te tekenen.